2018年文章
点击量:349 更新日期:2019/6/4 16:51:33

1.      Haidong Zhu#, Jinhe Guo#, Ming Huang#, Jiansong Ji#, Hao Xu#, Jian Lu#, Hailiang Li, WenHui Wang, Yuliang Li, Caifang Ni, Haibin Shi, Enhua Xiao, Weifu Lv, Junhui Sun, Ke Xu, Guohong Han, Linan Du, Weixin Ren, Maoquan Li, Aiwu Mao, Hua Xiang, Kaixian Zhang, Jie Min, Guangyu Zhu, Chang Su, Li Chen, Gaojun Teng*. Irradiation stents vs. conventional metal stents for unresectable malignant biliary obstruction: A multicenter trial. Journal of Hepatology, 2018, 68(5): 970–977

2.      Xiaoling Xu, Kongjun Lu, Menglu Zhu, Yanglong Du, Yafang Zhu,Nannan Zhang, Xiaojuan Wang, Xuqi Kang, Demin Xu, Xiaoying Ying,Risheng Yu, Chenying Lu, Jiansong Ji*, Jian You, Yongzhong Du*. Sialic Acid-functionalized pH-triggered Micelles for Enhanced Tumor Tissue Accumulation and Active Cellular Internalization of Orthotopic Hepatocarcinoma. ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10(38): 31903–31914

3.      Jiansong Ji#, Qiaoyou Weng#, Feng Zhang, Fu Xiong, Yin Jin, Junguo Hui, Jingjing Song, Jun Gao, Minjiang Chen, Qiang Li, David Shin, Xiaoming Yang*. Non-Small-Cell Lung Cancer: Feasibility of Intratumoral Radiofrequency Hyperthermia-enhanced Herpes Simplex Virus Thymidine Kinase Gene Therapy. Radiology, 2018, 288(2): 612-620

4.      Nannan Zhang#, Risheng Yu#, Min Xu#, Xingyao Cheng, Chunmiao Chen, Xiaoling Xu, Chenying Lu, Kongjun Lu, Minjiang Chen, Menglu Zhu, Qiaoyou Weng, Junguo Hui, Qian Zhang, Yongzhong Du*, Jiansong Ji*. Visual targeted therapy of hepatic cancer using homing peptide modified calcium phosphate nanoparticles loading doxorubicin guided by T1 weighted MRI. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 2018, 14(7): 2167-2178

5.      Minjiang Chen#, Liming Wu#, Jianfei Tu#, Zhongwei Zhao, Xiaoxi Fan, Jianting Mao, Qiaoyou Weng, Xulu Wu, Li Huang*, Min Xu*, Jiansong Ji*. miR-590-5p suppresses hepatocellular carcinoma chemoresistance by targeting YAP1 expression. EBioMedicine, 2018, 35: 142-154

6.      Qiaoyou Weng#, Minjiang Chen#, Maoquan Li, Yongfa Zheng, Guoliang Shao, Weijun Fan, Ximing Xu*, Jiansong Ji*. Global microarray profling identifed hsa_circ_0064428 as a potential immune-associated prognosis biomarker for hepatocellular carcinoma. Journal of Medical Genetics, 2018, 56(1): 32-38

7.      Jiansong Ji#, Weiqian Chen#, Weishuai Lian, Ruijie Chen, Jinqing Yang, Qianqian Zhang, Qiaoyou Weng, Zia Khan, Jie Hu, Xi Chen, Peng Zou, Xiaoming Chen*, Guang Liang*. (S)-crizotinib reduces gastric cancer growth through oxidative DNA damage and triggers pro-survival akt signal. Cell Death & Disease, 2018, 9(6): 660

8.      Min Xu#, Shiji Fang#, Jingjing Song#, Minjiang Chen, Qianqian Zhang, Qiaoyou Weng, Xiaoxi Fan, Weiqian Chen, Xulu Wu, Fazong Wu, Jianfei Tu, Zhongwei Zhao*, Jiansong Ji*. CPEB1 mediates hepatocellular carcinoma cancer stemness and chemoresistance. Cell Death & Disease, 2018, 9(10): 957-974

9.      Zhiyong Zhou, Jianfei Tu, Chen Geng, Jisu Hu, Baotong Tong, Jiansong Ji*, Yakang Dai*. Accurate and Robust Non-rigid Point Set Registration using Student’s-t Mixture Model with Prior Probability Modeling. Scientific Reports,2018,8:8742

10.    Jiansheng Huang, Hui Ding, Yang Shi, Yunan Zhao, Xiaolei Hu, Jianmin Ren, Guiying Huang, Rongzhen Wu, Zhigang Zhao*. Further Spread of a blaKPC-Harboring Untypeable Plasmid in Enterobacteriaceae in China. Frontiers in Microbiology, 2018, 9:1938

11.    Jianfei Tu#,Zhongwei Zhao#, Min Xu#, Xiaojie Lu, Liu Chang*, Jiansong Ji*. NEAT1 upregulates TGF-β1 to induce hepatocellular carcinoma progression by sponging hsa-mir-139-5p. Journal of Cellular Physiology, 2018, 233(11): 8578-8587

12.    Janfei Tu#, Zhongwei Zhao#, Min Xu#, Minjiang Chen, Qiaoyou Weng, Jiangmei Wang*, Jiansong Ji*. LINC00707 contributes to hepatocellular carcinoma progression via sponging miR‐206 to increase CDK14. Journal of Cellular Physiology,2018

13.    Liangwei Mei, Wenhua Sang, Zhenzhong Chen, Lin Zheng, Kangtao Jin, Chao Lou, Wenjun Huang, Dengwei He*. Small molecule inhibitor RepSox prevented ovariectomy-induced osteoporosis by suppressing osteoclast differentiation and bone resorption. Journal of Cellular Physiology, 2018, 233(12):9724-9738

14.    Zhongxin Zhu#, Yewei Huang#, Lingchun Lv#, Youli Tao, Minglong Shao, Congcong Zhao, Mei Xue, Jia Sun, Chao Niu, Yang Wang, Sunam Kim, Weitao Cong, Wei Mao*, Litai Jin*, Acute ethanol exposure-induced autophagy-mediated cardiac injury via activa tion of the ROS-JNK-Bcal-2 pathway. Journal of Cellular Physiology, 2018, 233(2): 924-935

15.    Yijia Xiang, Shiyong Ye, Changhong Cai, Junchong Chen, Xuyong Zhao, Ning Zhu, Chunlai Zeng*. Salvianolic acid a attenuates limb ischemia/reperfusion injury in skeletal muscle of rats. Biomed Pharmacother. 2018, 97:551-556

16.    Jinmao Li#, Jun Zhou#, Zhen Xu*, Haijin Huang, Minjiang Chen, Jiansong Ji*. MicroRNA-27a-3p inhibits cell viability and migration through down-regulating DUSP16 in hepatocellular carcinoma. Journal of Cellular Biochemistry, 2018, 119(7): 5143-5152

17.    Hsin Tian#, Yanyan Xu#, Jiayan Wang, Weiqiang Tian, Jian Sun, Tao Zhang, Qingyun Zhou, Chuxiao Shao*, Effects of Plasma Albumin on the Pharmacokinetics of Esomeprazole in ICU Patients. BioMed Research International, 2018:1-6

18.    Chenying Lu, Min Xu, Jun Lin, Ying Chen, Yang Gao, Zufei Wang, Zhongwei Zhao, Jingjing Song, Haifeng Que, Jiansong Ji*. Adhesive internal hernia: multidetector CT findings and clinical relevance. Clinical Radiology, 2018, 73(2): 218.e1-7

19.    Dengwei He#, Chao Lou#, Weiyang Yu, Kejun Zhu, Zhongwei Wu, Feijun Liu, Minjiang Chen, Lin Zheng, Zhenzhong Chen, hunwu Fan*. Cement Distribution Patterns Are Associated with Recompression in Cemented Vertebrae After Percutaneous Vertebroplasty:A Retrospective Study. World Neurosurgery, 2018, 120:e1-e7

20.    Xuyong Zhao, Yijia Xiang, Changhong Cai, Aiming Zhou, Ning Zhu, Chunlai Zeng*. Schisandrin B protects against myocardial ischemia/reperfusion injury via the PI3K/Akt pathway in rats. Molecular Medicine Reports. 2017, 17(1):556-561

21.    Jing Yang#, Hailin Wang#, Chen Geng, Yakang Dai, Jiansong Ji*. Advances in intelligent diagnosis methods for pulmonary ground-glass opacity nodules. BioMedical Engineering Online, 2018, 17(1): 20

22.    Xia Lin, Yingming Xiang, Hongcan Shi, Fangbiao Zhang*, Primary intrapulmonary solitary fibrous tumours, Oncology Letters. 2018, 15(3): 3653-3661

23.    Chun Zhao, Shaosong Tu, Fangbiao Zhang*, Xiangyan Zhang. Expression characteristics of AXL and YAP in non-samll cell lung cancer and prognostics importance. International International Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2018, 11(7):3357-3365

24.    Zhijun Wu#, Qinghui Zeng#, Xiangyan Zhang, Shaosong Tu, Fangbiao Zhang*. Ganglioneuroma in unusual sites: clinical, radiologic and pathological features. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2018, 11(10):4862-4866   1.396

25.    Feijun Liu, Zhenzhong Chen, Chao Lou, Weiyang Yu, Lin Zheng, Dengwei He*, Kejun Zhu*. Anterior reconstruction versus posterior osteotomy in treating Kummell's disease with neurological deficits: A systematic review. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2018, 52(4):283-288

26.    刘思宇, 刘胜勇, 蒋卫平, 方家豪, 赵志钢, 武蓉珍. 高致病力解脲脲支原体临床分离株毒力基因筛查. 中华医院感染学杂志. 2018, 28(5): 645-649

27.    黄建胜, 余璟璐, 朱艳, 胡晓蕾, 任建敏, 赵赟安. 浙江省丽水地区ndm菌株的耐药特征及基因背景研究. 中华临床感染病杂志, 2018(4):287-293.

28.    黄建胜, 丁卉, 史杨, 赵赟安, 武蓉珍, 赵志钢. 2010—2016年丽水地区肺炎克雷伯菌blakpc基因的分子流行病学研究. 中华微生物学和免疫学杂志, 2018, 38(8), 616-622.

29.    吕玲春, 毛威. 酒精性心肌病发病机制研究进展. 中华心力衰竭和心肌病杂志, 2018, 2(2):126-128

30.    徐民,程雪,赵中伟,宋晶晶,杨伟斌,吴徐璐,陈敏江,程星遥,范晓希,刘丽霞,纪建松*. 超声、CTMRIDSA在肝癌介入综合治疗术后肿瘤活性评估中的对比价值研究. 介入放射学杂志,2018,27(4):363-366